આંગણાંની માહીતિ


હવે પછી આંગણાંમાં મૂકાયલી નવી પોસ્ટની જાણ હું ઈ-મેઈલ દ્વારા નહીં કરૂં. તમને જો આ માહીતિ જોઈતી હોય તો તમેઃ

(૧) “દાવડાનું આંગણું” બ્લોગ દિવસમાં એકવાર ચેક કરતા રહો.

(૨) આંગણાંમાં પહેલે પાને આપેલા (કે અન્ય પાનાઓ ઉપર આપેલા) Follow બટનને દબાવીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમે આંગણાંના સભ્ય બની જશો, અને WordPress વાળા તમને ઈ-મેઈલ દ્વારા નવી પોસ્ટની જાણ કરશે. જે લોકોના વર્ડપ્રેસમાં પોતાના બ્લોગ છે, તેમને તેમના Reader માં માહીતિ મોકલાશે, અન્ય સબસ્ક્રાબરોને ઈ-મેઈલ દ્વારા માહીતિ મોકલશે.

Follow બટન દબાવીને સભ્ય થવું અધરૂં નથી. પ્રયત્ન કરી જુઓ, જો સફળ ન થાવ તો મને જાણ કરજો, તો એક બીજો રસ્તો છે. હું તમને સભ્ય થવા આંમંત્રણ મોકલું તેનો બસ તમારે સ્વીકાર કરવાનો.

2 thoughts on “આંગણાંની માહીતિ

 1. બીજો નવો રસ્તો મને જણાવવા વીનન્તી છે.ધન્યવાદ….ગો.મારુ

  Sent with Mailtrack

  2017-09-25 0:58 GMT+05:30 દાવડાનું આંગણું :

  > P. K. Davda posted: “હવે પછી આંગણાંમાં મૂકાયલી નવી પોસ્ટની જાણ હું ઈ-મેઈલ
  > દ્વારા નહીં કરૂં. તમને જો આ માહીતિ જોઈતી હોય તો તમેઃ (૧) “દાવડાનું આંગણું”
  > બ્લોગ દિવસમાં એકવાર ચેક કરતા રહો. (૨) આંગણાંમાં પહેલે પાને આપેલા (કે અન્ય
  > પાનાઓ ઉપર આપેલા) Follow બટનને દબાવીને સબસ્ક્રાઈબ કર”
  >

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s